اخبار برگزیده

الگوی خلقت .هستی در باطن وظاهر وظهور قران ناطق

بسم الله الرحمن الرحیم

66=1040................260

ابجد الله: 66

علم‌الحروف می‌پردازد به تفسیر اسما، کلمات و حروف از

طریق حروف و اعداد

 الله

در لامکانی ولازمانیبوده وهست وخواهد بود 

تجلی عقل در باطن 

بسم الله الرحمن الرحیم دارای 19 حرف است باطن هستی از عدد 1 حرف 

بسم الله الرحمن الرحیم عبور کرد ه وخروجی ان بر روی عدد نه اخرین عدد

بسم الله نشست وروح القدس اشکار شد .

 لازم به ذکر است که

در

بسم الله الرحمن الرحیم

،عقل ،نبوت ،امامت ،القرءان الکریم کتاب مبین،

جبریل ،روح القدس واسم اعظم مستطر است

مه یکی هستند وانهم نور الله است که بصورت نور نبوت حضرت احمدص در

باطن هستی خلق شد 

خلقت اولین زمان ومکان نوری یا کتاب مبین یا القرءان الکریم

بسم الله الرحمن الرحیم 786

بسم 102

القرءان الکریم 686

102686=786

متولد شدن 1 زمین و7 از بطن القرءان الکریم در پیوند  باطنی با روح القدس  

حضرت علی ع

فاتحة الكتاب چكيده قرآن و بسم الله الرحمن الرحيم چكيده فاتحة الكتاب است

و من محو بسم الله الرحمن الرحيم و محو فاتحة الكتاب و محو قرآن هستم.{1}

{1}در مورد «قرآن تكويني» و «قرآن تدويني» مي توانيد به آثار علامه حسن زاده

مراجعه كنيد.

شماره سوره الفاتحة 1

تعداد ایات 7

1 زمین و7 اسمان در بطن القرء ان الکریم است وسوره الفاتحة

سوره 1 با 7 ایه باطن 1 زمین و7 اسمان است این سوره دربطن

قران است پس هستی القرءان الکریم مصور است.

تمامی برگزیدگان خداوند سبحان تا قبل از اسلام توسط نور الله یا روح القدس

یا  نور نبوت حضرت احمد ص  بصورت مخفی ودر باطن انبیاء به نبوت ویا مثل

حضرت مریم ع به  برگزیدگی  خداوند نائل  می شدند اما  در  شریعت  اخر

روح القدس یا نبوت حضرت احمد ص با جسم حضرت محمد ص بصورت واحد

تجلی د . مثلا حضرت عیسی ع جسم مبارکشان فردی بنام 

حضرت عیسی ع است اما باطن ایشان نور الله یا روح القدس که همان

نور نبوت حضرت احمد ص است  می باشد .

ظهور جسمی حضرت محمد صوباطنی حضرت جبریل ع 

ظهور قران ناطق 

ظهور نور الله بسم الله الرحمن الرحیم یا جبریل  : نوراحمد 53

سن بعثت 40

نام فرزند پدر حضرت عبدالله ع ونام مادر حضرت امنه ع

محمد 92

جبریل 245

احمد ،عقل ،جبریل، روح القدس ، القرءان الکریم ،نبوت

وامامت ..... همه نورالله و واحد هستند   

534092245=430

تا اینجا نبوت اشکار شد 

علی 110

حسن 118

حسین 128

430110118128=786

ودر اینجا با

بسم الله الرحمن الرحیم 786

که همان 

بسم 102

القرءان الکریم 686

است امامت تجلی کرد 

102684=786

بسم الله  الرحمن الر حیم دارای 19 حرف است 

جالب است که بدانید نام مبارک 5 تن س دارای 19 حرف است 

محمد 4حرف 

علی 3حرف

فاطمة 5 حرف

حسن 3 حرف

حسین 4 حرف

43534=19

اشکار شدن نور بسم الله الرحمن الرحیم از طریق نور نبوت 

حضرت محمد ص یا حضرت احمد ص در اهل البیت س 

 حضرت محمد ص بعنوان تنها یک نبی در شریعت اخر همان بسم الله الرحمن الرحیم

است.

محمد 92

فاطمة 530

علی 110

حسن 118

حسین 128

92110530118128=978

مقدار عددی بسم الله الرحمن الرحیم 786را از عملیات ریاضی فوقر می کنیم

978786=192

انالیز اول

92          1

در شریعت اخر

تنها یک نبی بعنوان نور الله مستطردر بسم الله الرحمن الرحیم حضرت محمد ص هستند.          

احمد 53

علی 110

فاطمة 530

حسن 118

حسین 128

53110530118128=939

939786=153

انالیز دوم 

53            1

در شریعت اخر 

تنها یک نبی بعنوان نور الله مستطردر بسم الله الرحمن الرحیم حضرت احمد ص هستند.    

علم ریاضی از نگاه علامه حسن زاده ی آملی
مگر می شود ما دین را از ریاضیات جدا بدانیم؟ حدیث شریفی است در کافی که امام صادق علیه السلام به یکی از اصحاب فرمودند که فلانی " اشیاء همه به هندسه آفریده شده اند » فرمود هندسه یعنی چه امام فرمودند یعنی مقدار واندازه . عالم همه به اندازه است تمام کلمات تمام ذرات هرچه هست همه به قدر و به اندازه آفریده شده است" . و مرحوم علامه شعرانی در مورد میرزا حبیب الله ذوالفنون می فرمودند : سوالات ریاضی از گوشه وکنار واطراف واکناف فرستاده می شد و ایشان جواب می داد در مخروطات در هندسه های فضایی و مسائل بسیار مشکل. در حوزه ها این طور نیست که ریاضیات نباشد البته نه به آن صورت که در متقدمین بوده اما به کلی منقطع نشده و امید واریم ان شاء الله دوباره نضج بگیرد و پیش برود.

تجلی جمال الله بوسیله حضرت مهدی عج 

حضرت مهدی عج ذوالجملین بدون صفت

علم وقدرت مطلق را خداوند به ایشان داده است

هستند .

۱۵۰۳÷۹=۱۶۷

۱۵۰۳=۹

مهدی 59

1444=150359

امام زمان 180

180:9=20

180=9

امام زمان عج نهمین فرزند امام حسین ع هستند که شیعیان منتظر

ظهور ذوالجملین بدون صفت حضرت مهدی عج می باشند .

اندکی صبر سحر نزدیک است 

 ولایت فقیه همان ولایت رسول الله است امام خمینی


الگوی خلقت .هستی در باطن وظاهر وظهور قران ناطق

الگوی خلقت  .هستی در باطن وظاهر وظهور قران ناطق

الگوی خلقت .هستی در باطن وظاهر وظهور قران ناطق

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها