اخبار برگزیده

خلقت باطن تولد قران از بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحیم 

خلقت باطن یا خلقت نور یا خلقت روح القدس 

روح القدس باطن قران وباطن 14 معصوم س است

روح وباطن قران وعقل ولوح وقلم  صور مختلفه واحدند که نور خداوند هستند 

از

الله

بسم الله الرحمن الرحیم تکلم شد وبرای اولین بار نور الله حضرت احمدص

بصورت روح القدس  در باطن اشکار گردید 

و

بسم الله الرحمن الرحیم دارای 19 حرف است باطن هستی از عدد 1 حرف 

بسم الله الرحمن الرحیم عبور کرد ه وخروجی ان بر روی عدد نه اخرین عدد

بسم الله نشست وروح القدس اشکار شد .

الله 66

بسم الله الرحمن الرحیم 786

روح القدس 409

روح مقدس حضرات{ احمد53وعلی 110وحسن 118وحسین 128=409}روح القدس هستند

                                   پس از ظاهر شدن نور خداوند بعنوان روح القدس از ان نور به ظاهر 

راهی زده شده و7 اسمان و1زمین از ان نور متولد شدقضیه بیگ بنگ وجهان

ظاهربعنوان القرءان کریم مصور اشکار گردید . 

سوره انبیاء ایه 30

{أَ وَ لَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ كانَتا رَتْقاً فَفَتَقْناهُما وَ جَعَلْنا

مِنَ الْماءِ كُلَّ شَيْ‌ءٍ حَيٍّ أَ فَلا يُؤْمِنُونَ

القرءان الکریم بعنوان حامل اسم اعظم خداوند دربطن بسم الله الرحمن الرحیم است 

بسم 102

الله الرحمن الرحیم 684

القرءان الکریم 684

6678640917684=1953

1953:9= 217

1953=18

18=9

انالیز عدد 1953

53.....................19

19 حرف بسم الله الرحمن الرحیم 

احمد 53

نور حضرت احمد ص بعنوان روح القدس 

ماشین حساب کاسیو LC1000 TV

 

        کتاب 423     

423=9

423:9=47

 القرءان الکریم 684

684:9=76

684=18

18=9

ادم 45

اولین پیامبر

45÷9=5

54=9

احمد53

اخرین پیامبر

شجره طییه امامت وولایت

علی 110

فاطمة530

53110530=693

693=18

18=9

693:9=77

اولین پیامبر حضرت ادم ع 

45

اخرین پیامبر حضرت احمد ص 

53

شجره طیبه امامت علی وفاطمة 

110و530

4553110530=738

738:9=82

مقدار عددی امام 82 است 

قران مکتوب 

BM Quran.JPG
نسخه‌ای از قرآن، قرن پنجم قمری به خط کوفی موزه بریتانیا

قران ناطق  

img/daneshnamehup/3/32/ahlbeit.jpg

خلقت باطن وتولد القرءان الکریم از بسم الله الرحمن الرحیم

همانند سیستم ریاضی در القرءان الکریم است

القرءان الکریمدر بطن بسم الله الرحمن الرحیم پنهان است .

بسم 102

الله الرحمن الرحیم 684

مقدار عددی القرءان الکریم 684 است 

684:9=76

ارزش های عددی حروف ابجد

ن

م

ل

ک

ی

ط

ح

ز

و

ه

د

ج

ب

ا

50

40

30

20

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

غ

ظ

ض

ذ

خ

ث

ت

ش

ر

ق

ص

ف

ع

س

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

90

80

70

6     

شاکله

در اغاز هیچ نبود فقط کلمه بود وان کلمه الله بود 

از الله بسم الله الرحمن الرحیم تکلم شد وانگاه قران ازبطن  بسم الله الرحمن الرحیم متولد شد 

الفبسم الله الرحمن الرحیم

66=1040.........................26040

66 برابر است با الله ومعنای بزرگ ان معرفی حضرت الله به جهان

توسط بسم الله الرحمن الرحیم است که شناسه ورمز عبور بی

نظیر ریاضی قران است .

 قران مجید مخرج مشترک عدد 9 مطابق ایه 9 سوره الحجر54 است 

ب انا نحن نزلنا الذکر وانا لحافظون 

اولین حرف در ایه آ مقدار عددی  1

اخرین حرف در ایه ن مقدار عددی 50

549150=114

114سوره قران در محافظت کامل است

سوره الحجر سوره 15در فهرست قران است 

ایه 9

انا نحن نزلنا الذکر وانا لحافظون 

اولین حرف در ایه آ مقدار عددی  1

اخرین حرف در ایه ن مقدار عددی 50

159150=76

976=684

القرءان الکریم در بطن ایه 9 سوره الحجرپنهان است 

باطن جهان نور خداوند است که بنام حضرت احمد ص یا روح مقدس متجلی شد

ظاهر جهان بصورت القرءان الکریم مصور با قضیه بیگ بنگ اشکار شد 

القرءان الکریم حامل اسم اعظم است که اسم اعظم هستی را اداره میکند

ولایت فقیه همان ولایت رسول الله است امام خمینی


خلقت باطن تولد قران از بسم الله الرحمن الرحیم

خلقت باطن تولد قران از بسم الله الرحمن الرحیم

خلقت باطن تولد قران از بسم الله الرحمن الرحیم

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها