اخبار برگزیده

اخرین اعجاز ریاضی در قران .حضرت الله بصورت انلاین قران به منبع فیض امام زمان عج جاری می سازند

بسم الله الرحمن الرحیم 

جدول 1

ارزش های عددی حروف ابجد

ن

م

ل

ک

ی

ط

ح

ز

و

ه

د

ج

ب

ا

50

40

30

20

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

غ

ظ

ض

ذ

خ

ث

ت

ش

ر

ق

ص

ف

ع

س

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

90

80

70

6     

شاکله

 

در اغاز هیچ نبود فقط کلمه بود وان کلمه الله بود 

 

از الله بسم الله الرحمن الرحیم تکلم شد وانگاه قران ازبطن 

بسم الله الرحمن الرحیم متولد شد 

 

الفبسم الله الرحمن الرحیم

66=1040.........................26040

66 برابر است با الله ومعنای بزرگ ان معرفی حضرت الله به جهان

توسط بسم الله الرحمن الرحیم است که شناسه ورمز عبور بی

نظیر ریاضی قران است .

 قران مجید مخرج مشترک عدد 9 مطابق ایه 9 سوره الحجر54 است

ب انا نحن نزلنا الذکر وانا لحافظون 

اولین حرف در ایه آ مقدار عددی  1

اخرین حرف در ایه ن مقدار عددی 50

549150=114

114سوره قران در محافظت کامل است

 

انا نحن نزلنا الذکر وانا لحافظون 

 

اولین حرف در ایه آ مقدار عددی  1

 

اخرین حرف در ایه ن مقدار عددی 50

159150=76

القرء ان الکریم 684

684:9=76

القرءان الکریم در بطن ایه 9 سوره الحجراست

هندسه وانشاء قران که در سیستم ریاضی زیر امده است تبدیل میشود

وبرعبه ایه 27 در سوره 18کهف

وَ اتْلُ ما أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتابِ رَبِّكَ لا مُبَدِّلَ لِكَلِماتِهِ وَ لَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَداً 

وانچه را که از کتاب خدا به تو وحی شد تلاوت کن که کلمات خدا را هیچ 

تغیر نتواند داد وهرگز جز او پناهی نیست .

1827=45

 18=9

 27=9

45=9

 معجزه

رحمت وخسارت خواندن قران همزمان برای مومنین رحمت وکفارخسارت

 سوره إسراء 17 آیه 82

 ۱۷۸۲=۹۹

 ۹۹÷۹=۱۱

۹۹=۱۸

 ۱۸=۹

 قران امام. است مقدار عددی  امام ۸۲ است 

وشماره ایه  ۸۲ است

وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنینَ وَ لا یَزیدُ الظَّالِمینَ إِلاَّ خَسارا

و از قرآن نازل می‌کنیم آنچه که شفا و رحمت برای مومنان است ولی ظالمان

را جز خسارت نمی‌افزاید.

                                     عدد 693  در جدول 2 مقدار ابجد چهارده حر ف عربی بکار رفته در سورهای دارای 

  حروف مقطعه است .

     جدول 2

الحروف چهارده عدد

مقدار عددى

 

 

أ

۱

 

 

ل

۳۰

 

 

م

۴۰

 

 

ص

۹۰

 

 

ر

۲۰۰

 

 

ك

۲۰

 

 

هــ

۵

 

 

ى

۱۰

 

 

ع

۷۰

 

 

ط

۹

 

 

س

۶۰

 

 

ح

۸

 

 

ق

۱۰۰

 

 

ن

۵۰

 

 

ــــــــــ

ــــــــــ

 

 

 693=18

۶۹۳=جمع کل

 
        18=9  
 
تعداد کل حروف مقطعه در 29 سوره 78 حرف است که اگر با 14 حرف عربی 
 
جمع کنیم نام محمد استخراج میشود 
 
1478=92
 
محمد 92

بخش اول 

هندسه قران 

جدول 3

هندسه قران 

114

سوره قران

112

بسم الله الرحمن الرحیم بدون شماره ایه 

6236

ایه

6441

جمع شماره بسم الله الرحمن الرحیم سر سورهای قران

6555

جمع شماره سورهای قران

جمع کل

19458

 19458:9=2162

جمع نهایی عدد 19458 نه می باشد 

27=19458

9=27

ازهندسه قران ایه شماره 9 سوره الحجر را استخراج کرد 

انشاء  قران 

بخش اول

مهندسی ریاضی قران مکتوب 

نگارش قران با قرائت 1

قرانی که در موزه کتابخانه رضوی است و نگارش ان توسط حضرت علی ع انجام شده است

بشکل زیر نگارش شده ا ست

اعراف 

أَ وَ عَجِبْتُمْ أَنْ جاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلى‌ رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَ اذْكُرُوا

إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَ زادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بسطة فَاذْكُرُوا

آلاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ «69»

نمونه اي از نگارش قرآن در :« اکسل و ورد » 

ادرس   

                                              http://www.matnquran.blogfa.com

کل تعداد حروف قران همراه با جمع مقدار عددی حروف 

61121 ا 61121

23206 ب 11603

4200400 ت 10501

707000 ث 1414

9951 ج 3317

34912 ح 4364

1498200 خ 2497

23964 د 5991

3452400 ذ 4932

2525400 ر 12627

 11193 ز 1599

367440 س 6124

637200 ش 2124

186480 ص 2072

1348800 ض 1686

11457 ط 1273

767700 ظ 853

658350 ع 9405

1221000 غ 1221

699840 ف 8748

703400 ق 7034

209940 ك 10497

1159170 ل 38639

1082840 م 27071

1369150 ن 27383

153582 و 25597

86625 ه 17325

258430 ى 25843

ادرس فهرست سورهای قران
www.hawzah.net/per/k

/olmqrn/index.htm

در انشاء قران شماره ادرس سوره الحجر در فهرست نزول وحی به شماره 54

استخراج شد.

انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون 

جمع کل محاسبات فوق

23=332861 23469151=31

54=3123

بخش پذیری محاسبات به عدد 9 طبق ایه 9 سوره 54الحجر

 33286123469151=23802012

23802012 :9 = 2644668

 نگارش قران با قرائت 2

اعراف 

أَ وَ عَجِبْتُمْ أَنْ جاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلى‌ رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَ اذْكُرُوا

إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَ زادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بصطةفَاذْكُرُوا

آلاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ «69»

ادرس نوع نگارش در 

ZAROSOFT

http://www.bitrin.com
 تعداد کل حروف در قرآن کریم 

حروف تعداد

ء 1562

ئ 1171

ؤ 713

ى 2594

ا 43551

أ 9150

إ 5068

آ 1506

ب 11491

ت 10471

ث 1414

ج 3316

ح 4141

خ 2497

د 5991

ذ 4932

ر 12403

ز 1599

س 6013

ش 2124

ص 2071

ض 1686

ط 1273

ظ 853

ع 9405

غ 1221

ف 8747

ق 7034

ك 10497

ل 38189

م 26747

ن 27265

ه 14850

و 24796

ي 21999

ة 2393

جمع کل حروف: 330733 

مقدار عددي کل حروف: 24276923 

بخش پذیری محاسبات به عدد 9 طبق ایه 9 سوره 54الحجر

33073324276923=24607656 

24607656:9=2734184 

330733=19 

24276923=35 

1935=54

انشاء قران شماره سوره الحجر 54 را در فهرست نزول وحی قران استخراج کرد 

انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحفظون 54:9

 پاسخ در هر دو شمارش کامپیوتري با دو قرائت بدون اینکه در معنا تغیر داشته باشد 

استخراج سوره 54 وایه 9 سوره الحجر است واین تنها یک معجزة الهی است.

جمع دو سیستم ریاضی انشاء قران 

5454=108 

108=9 

5454=18 

18=9 

اگر بخواهیم یک مثل برای صحیح بودن قرائت در قران بزنیم می توانیم مثال زیر را 

عنوان کنیم طوری که نیت گوینده را شنوده  کاملا درک کند و در محاوره ایشان 

هیچگونه خللی ایجاد نشود .

اگر گوینده ای بگوید تهران ویا تهرون ویا طهران گوینده وشنوده بدون حتی 1%

خطا منظور یکدیگر را به پایتخت بودن ایران درک میکنند . 

هندسه قران 27

انشاء قران 54

2754=81

18=9

بخش دوم

طبق در حدیث شریف ثقلین 

حضرت رسول الله ص:

 انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله وعترتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی:

کتاب الله فیه‌الهدی والنور حبل ممدود من السماء الی الارض وعترتی اهل بیتی

وان اللطیف الخبیر قد اخبرنی‌انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض وانظروا

کیف تخلفونی فیهما.

روح 14 معصوم س همان قران است بنابراین قران حی وزنده است وتا علی

الحوض تا ابد از ایشان جدا نخواهد شد .

کلمات خداوند سبحان در کلام الله

و

اسامی مبارکی که هرگز تغیر نخواهد کرد وکسی جایگزین انها نخواهد شد

ایه 27 در سوره 18کهف

وَ اتْلُ ما أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتابِ رَبِّكَ لا مُبَدِّلَ لِكَلِماتِهِ وَ لَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَداً 

وانچه را که از کتاب خدا به تو وحی شد تلاوت کن که کلمات خدا را هیچ 

تغیر نتواند داد وهرگز جز او پناهی نیست .

جدول 4

نام 

مقدار عددی

محمد

92  

علی فاطمة

110530

حسن

118

حسین

128

علي

110

محمد

92

جعفر

353

موسی

107

علي

110

محمد

92

علي

110

حسن

118

محمد

92

جمع کل

2162

محافظان قران از جنس بشر طبق ایه 9 سوره الحجر

  19458:9=2162

 جمع نهایی عدد 19458 نه می باشد 

 27=19458

 9=27

انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون الحجر 9 

جواب بدست امده ریاضی دقیقا 2162 برابراست با جواب جدول 2 که 

مربوط است به هندسه قران است می باشد واین همان حدیث شریف

ثقلین است .

جدول 5

تکرار جدول 3

114

سوره قران

112

بسم الله الرحمن الرحیم بدون شماره ایه 

6236

ایه

6441

جمع شماره بسم الله الرحمن الرحیم سر سورهای قران

6555

جمع شماره سورهای قران

جمع کل

19458

19458:9=2162

اگر اسم مبارک محمد را با احمد در جدول 3 تغیر دهیم چه اتفاقی خواهد افتاد 

جدول 6

نام 

مقدار عددی

احمد

53

علی فاطمة

110530

حسن

118

حسین

128

علي

110

محمد

92

جعفر

353

موسی

107

علي

110

محمد

92

علي

110

حسن

118

محمد

92

جمع کل

2123

21239=19107

مقدار عددی قران 351 است 

19107351=19458

19458:9=2162

اخرین وتنها پیامیر اسلام بروایت سیستم ریاضی قران

واخرین منبع فیض حضرت محمد عج مهدی است

 بخش سوم 

 نزول قران تنها به شخص حضرت احمد ص در سن 40 سالگی صورت گرفت 

جدول 7

 

114

سوره قران

112

بسم الله الرحمن الرحیم بدون شماره ایه 

6236

تعداد ایات قران 

53

 احمد اخرین پیامبر 

40

سن بعثت حضرت احمد ص

6555  جمع کل 

      اخرین منبع فیض حضرت مهدی عجنام مبارک ایشان محمد است      

   ایشان بسم الله الرحمن الرحیم غائب بر سر سوره التوبة بعنوان     

  اخرین سوره قران در فهرست نزول وحی هستند    

جدول 8

 

114

سوره قران

113

بسم الله الرحمن الرحیم تاج سورهای قران

6236

تعداد ایات قران 

92

 محمد اخرین منبع فیض یا بسم الله الرحمن الرحیم غائب در اخرین سوره قران در فهرست نزول وحی

6555

جمع کل 

   

                           جمع شماره عدد سورهای قران برابراست با 6555 که این عدد برابر است            

جمع عدد خود 6555 برابراست با جمع 786 که مقدار عددی

بسم الله الرحمن الرحیم است .

6555=21

786=21

 ولایت فقیه همان ولایت رسول الله است امام خمینی  


اخرین اعجاز ریاضی در قران .حضرت الله بصورت انلاین قران به منبع فیض امام زمان عج جاری می سازند

اخرین اعجاز ریاضی در قران .حضرت الله بصورت انلاین قران به منبع فیض امام زمان عج جاری می سازند

اخرین اعجاز ریاضی در قران .حضرت الله بصورت انلاین قران به منبع فیض امام زمان عج جاری می سازند

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها